Otevírací doba: Po-Čt: 09-19:00 | Pá-So: 09-21:00 | Ne: 09-19:00

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní podmínky pro prodej vstupenek do zábavního centra FunPark Žirafa prostřednictvím internetového prodeje společnosti Quality 4U s.r.o.

[I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ]

Společnost Quality 4U s.r.o. se sídlem Cimburkova 730/27, IČO: 247 93 167, DIČ: CZ24793167, (dále také jen “Společnost”), vydává tyto obchodní podmínky. Obchodní podmínky upravují online prodej vstupenek a prodej předplacených karet, tzv. BONUS karty, pro vstup do zábavního centra FunPark Žirafa Ostrava na adrese Rudná 124/3119, Ostrava -Zábřeh, PSČ 700 30 (dále jen „Zábavní centrum“).

[II. PRODEJ VSTUPENEK]

Společnost činí prostřednictvím svých webových stránek nabídku k uzavření smlouvy o koupi vstupenek do výše uvedeného Zábavního centra.

Zájemce o koupi vstupenky (dále jen „Zákazník“) potvrzením a odesláním objednávky vstupenek uskutečněné prostřednictvím internetového rozhraní Společnosti, dostupného ze stránek https://www.funparkzirafa.cz/ostrava/ akceptuje výše uvedenou nabídku a tímto okamžikem dochází k uzavření smlouvy o koupi vstupenek do Zábavního centra. (dále také jen “Objednávka vstupenek”). Zákazníkovi v tomto okamžiku vzniká povinnost uhradit kupní cenu. V případě neuhrazení kupní ceny pozbývá Objednávka vstupenek platnosti.

Objednávkou vstupenek vyjadřuje Navrhovatel souhlas s těmito obchodními podmínkami a se všemi dalšími případnými podmínkami uvedenými na webové stránce https://www.funparkzirafa.cz/ostrava/.

Po uhrazení Objednávky vstupenek zašle Společnost Zákazníkovi potvrzující e-mail na e-mailovou adresu uvedenou Zákazníkem v Objednávce vstupenek.

Přímo v prostorách Zábavního centra obdrží Zákazník na vlastní žádost dobíjecí předplacenou kartu (dále jen „Bonus karta“).
Bonus kartu lze nabít na částky (i) 1.000,- Kč, (ii) 3.000,- Kč a (iii) 5.000,- Kč. Společnost poskytuje při využití Bonus karty následující zvýhodnění:
při nabití na 1.000,- Kč bonus ve výši 10 % (tj. celková částka činí 1.100,- Kč);
při nabití na 3.000,- Kč bonus ve výši 20% (tj. celková částka činí 3.600,- Kč);
při nabití na 5.000,- Kč bonus ve výši 30% (tj. celková částka činí 6.500,- Kč).

Bonus karta se používá tak, že při každém vstupu se z hodnoty kreditu karty odečte příslušná částka vstupenky dle platného ceníku vstupenek do Zábavního centra.

Platnost kreditu nabitého na Bonus kartě není časově omezena.

[III. CENA VSTUPENEK]

Cena vstupenek je uvedena na webové stránce https://www.funparkzirafa.cz/ostrava/cenik/. Tato cena je uvedena za cenu jednoho lístku včetně DPH. Společnost je plátcem DPH.

[IV. OBJEDNÁVKA VSTUPENEK PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÉ STRÁNKY]

Za účelem objednávky vstupenek on-line je nutné uvést a odeslat všechna data potřebná pro provedení rezervace vstupenek a následně zaplatit příslušnou částku dle pokynů objednávkového systému.

Vstupenka není vázána na účastníka, fyzickou osobu, která učinila Objednávku vstupenky. Ke vstupu do Zábavního centra na základě on-line vstupenky opravňuje výlučně kód uvedený níže.

Každá vstupenka je označena unikátním kódem. Tento kód obdrží zájemce e-mailem spolu s rekapitulací objednávky po on-line zaplacení vstupenky.

Platnost vstupenky (unikátního kódu) je 30 dní od data zakoupení. Každý kód lze využít jen jednou.

[V. OSOBNÍ ÚDAJE]

Osobními údaji se rozumí informace o zákazníkovi, na základě kterých jej lze přímo či
nepřímo identifikovat. Společnost shromažďuje a uchovává zákazníkem zadané osobní údaje prostřednictvím elektronických nosičů informací v zabezpečeném datovém úložišti. Společnost prohlašuje, že chrání osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy na úseky ochrany osobních údajů, tj. zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

[VI. ÚČINNOST OBCHODNÍCH PODMÍNEK]

Pokud by se stalo některé ustanovení těchto obchodních podmínek neplatným, zůstává
platnost ostatních ustanovení nedotčena.

 

Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 7. 2018.

[VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ]

Smlouva uzavřená mezi smluvními stranami na základě těchto obchodních podmínek se řídí platnými právními předpisy České republiky, tj. zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění .

Pro případ mezinárodního prvku se jako právo rozhodné pro spory vzniklé v souvislosti s těmito obchodními podmínkami a smluvními vztahy na základě nich uzavřenými sjednává právo České republiky. Soudy příslušné pro rozhodování sporů mezi smluvními stranami jsou soudy v České republice.