Otevírací doba: Po-Čt: 09-19:00 | Pá-So: 09-21:00 | Ne: 09-19:00

Provozní řád

Zakoupením vstupenky a vstoupením do prostoru herny, souhlasíte s provozním řádem herny Funparku Žirafa a podřizujete se závazným pravidlům, která jsou v provozním řádu obsažena. 

  • Funpark Žirafa poskytuje dětem od 1 do 15 let své herní a sportovní vybavení. Vstup do herny je z hygienických důvodů povolen pouze v ponožkách! Nejsou akceptovány žádné typy přezůvek. Doporučujeme obléci děti do dlouhých rukávů a nohavic. Vstup nezletilého dítěte je možný pouze v doprovodu osoby starší 18 let. Povinnost a odpovědnost spojenou s dohledem nad dětmi, péče a dohled nad dětmi, je výlučnou povinností doprovodu nebo rodiče nezletilého dítěte. Provozovatel zásadně nepřebírá zodpovědnost za dohled nad dětmi, případnými úrazy dětí, když poskytuje pouze své vybavení ke hře. Použití jednotlivých přístrojů a zařízení je pouze na vlastní nebezpečí. 
  • Vstup na zařízení herny určené pro nejmenší děti je povolen pouze dětem do tří let. Dítě, které by tento zákaz opakovaně porušovalo, je provozovatel oprávněn vyvést společně s doprovodem z herny bez nároku na vrácení vstupného. Doprovod je povinen zajistit, aby používání jednotlivých herních a sportovních zařízení, nebo zamezit jejich vstupu, aby tím neohrožovalo ostatní děti 
  • Všechny části a zařízení herny smí být používány pouze v souladu s jejich určením. Všechny herní přístroje a zařízení se používají na vlastní nebezpečí bez ohledu na závazek provozovatele udržovat zařízení v provozuschopném a bezpečném stavu. Doprovod, nebo rodič nesou plnou zodpovědnost a ručí při použití všech zařízení herny za škody způsobení jím, či dítětem nedbalostí, nebo úmyslem za škody způsobené jiným návštěvníkům. 
  • Návštěvníci chovající se v rozporu se zásadami provozního řádu, herny, nebo nedodržující pokyny personálu, mohou být v jednotlivých případech dočasně vykázáni, nebo i trvale vyloučeni z herny. Vstup není v těchto případech povolen. 
  • Provozovatel si vyhrazuje právo zamezit bez uvedení důvodu vstup jednotlivým osobám. Provozovatel tak učiní v případě, že u osoby má pochybnosti o možnosti vyvolání konfliktu či jiného nevhodného chování, např. pod vlivem alkoholu či omamných, nebo psychotropních látek. V celém areálu je přísně zakázáno kouřit. Při porušení této povinnost bude osoba porušující tuto povinnost vyvedena společně s dítětem, na které dohlíží. Tato osoba nemá nárok na vrácená zaplaceného vstupného. Zároveň je tato osoba povinna uhradit provozovateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč.
  • Do herny není povoleno vnášení vlastních nápojů a potravin, včetně sladkostí. Výjimku tvoří potravina pro kojence a batolata. Do prostoru herny nesmí být vnášeny obaly ze skla, porcelánu a rovněž i vlastní hračky. Výjimku lze povolit za základě předchozí dohody s personálem, např. při oslavách apod. 
  • Dojde-li k dosažení kapacity herny, může provozovatel zamezit po určitou dobu přístupu dalších návštěvníků. Nároky vůči provozovateli vyplývající z tohoto omezení není přípustný. 
  • Fotografování pro profesionální účely, nebo pro tisk, není povoleno. 
  • Šatna se využívá na vlastní nebezpečí. Provozovatel nepřebírá záruku za předměty, nebo oblečení odcizené z přihrádek šatny, nebo areálu herny. Nalezené věci budou uloženy v pokladně, a pokud nebudou vyzvednuty, bude s nimi naloženy v souladu se zákonnými podmínkami. 

Návštěvníci jsou povinni vždy dodržovat pokyny personálu provozovatele.