Provozní řád

PROVOZNÍ ŘÁD

FUNPARK ŽIRAFA

PROVOZOVATEL :QUALITY 4U S.R.O.

PROVOZNÍ DOBA: PO, ÚT, ST, ČT, NE 9 - 19 HOD. , PÁ, SO 9 - 21 HOD.

ADRESA PROVOZNÍ JEDNOTKY: AVION SHOPPING PARK OSTRAVA

RUDNÁ 3114/114

700 30 OSTRAVA ZÁBŘEH

PROVOZNÍ JEDNOTKA ČÍSLO: 300-02

ZAKOUPENÍM VSTUPENKY NEBO VSTOUPENÍM DO PROSTORU FUNPARKU ŽIRAFA, SOUHLASÍTE S

PROVOZNÍM ŘÁDEM FUNPARKU ŽIRAFA A POTVRZUJETE SEZNÁMENÍ SE S PROVOZNÍM ŘÁDEM

A PRAVIDLY PRO UŽÍVÁNÍ ATRAKCÍ

1. Všeobecná ustanovení

Funpark Žirafa poskytuje dětem a dospělým herní a sportovní vybavení. Součástí provozovny je restaurace,

samotný prostor pro děti je vybaven velkou prolézačkou, kolotoči, trampolínami, nafukovacími delfíny a palmami ,

hřištěm, autodromem, hracími dětskými automaty, malým kinem a dalšími atrakcemi.

Je určen pro děti od 1 do 15 let.

Povinnost a odpovědnost spojenou s dohledem nad dětmi, péče a dohled nad dětmi, je výlučnou povinností

doprovodu nebo rodiče dítěte (dále jen „doprovod“), jedná se o provoz bez dozoru.

Provozovatel zásadně nepřebírá zodpovědnost za dohled nad dětmi, případnými úrazy dětí, když poskytuje pouze

své vybavení ke hře.

Vstup do provozu je po zaplacení vstupného a ditěte, opuštění provozu je před uazvřením provozovny, jedná se o

celodenní vstupné.

Doprovod zakoupením vstupenky dítěti přebírá odpovědnost za dítě ve Funparku Žirafa i odpovědnost za případné

úrazy dítěte způsobené neopatrným či nesprávným užíváním herního zařízení.

Použití jednotlivých přístrojů a zařízení hřiště je pouze na vlastní nebezpečí, přičemž před použitím přístrojů a

zařízení je každý povinen seznámit se s pravidly pro používání atrakcí.

Doprovod je povinen seznámit s pravidly pro užívání atrakcí své děti a zajistit, aby děti pravidla důsledně

dodržovaly.

Doprovod je povinen zajistit, aby používání jednotlivých herních a sportovních vybavení s ohledem na určený

doporučený věk dítěte, bylo ze strany dítěte respektováno.

V případě mladších dětí je doprovod povinen doprovázet dítě v herních a sportovních zařízeních nebo zamezit

jejich vstupu, aby tím neohrožoval své dítě či ostatní děti.

Doprovod je dále povinen zajistit, aby si jeho dítě nepočínalo agresivně a aby neohrožovalo ostatní děti.

2. Úraz

V případě úrazu dítěte zajišťuje základní první pomoc zajistí personál Funparku Žirafa v případě nutnosti, nebo při

vážném zranění je přivolána záchranná služba.

O každém úrazu je proveden zápis. Formulář záznamu o úrazu dítěte je k dispozici na recepci a každý

zaměstnanec provozovatele okamžitě zajistí jeho vyplnění.

Provozovna je vybavena lékárničkami, které se pravidelně kontrolují a doplňují.

Pro poskytnutí první pomoci a postupu přivolání záchranné služby je personál řádně proškolen.

3. Zaměstnanci

Všichni zaměstannci Funparku Žirafa absolovovali školení ve výchově a a vzdělávání dětí, mají zkušenosti v práci

s dětmi a smysl pro odpovědnost. Personál je současně proškolován provozovatelem i obchodním centrem v

oblasti BOZP a PO. Cvičná evakuace probíhá minimálně 2x za rok nad rámec zákonem dané vyhlášky.

4. Pravidla chování návštěvníků

Všechny části a zařízení herny smí být používány pouze v souladu s jejich určením. Všechny herní přístroje a

zařízení se používají na vlastní nebezpečí bez ohledu na závazek provozovatele udržovat zařízení v

provozuschopném a bezpečném stavu.

Doprovod nese plnou zodpovědnost a ručí při použití všech zařízení herny za škody způsobené jím či dítětem

nedbalostí nebo úmyslem nebo za škody způsobené jiným návštěvníkům.

Návštěvníci chovající se v rozporu se zásadami provozního řádu hřiště, nebo nedodržující pokyny personálu,

mohou být v jednotlivých případech dočasně vykázáni nebo i trvale vyloučeni ze hřiště. Vstup není v těchto

případech povolen.

Provozovatel si vyhrazuje právo zamezit bez uvedení důvodu vstup jednotlivým osobám. Provozovatel tak učiní v

případě, že u osoby má pochybnosti o možnosti vyvolávání konfliktů či jiného nevhodného chování, např. pod

vlivem alkoholu či omamných nebo psychotropních látek.

Fotografování pro profesionální účely nebo pro tisk není povoleno.

5. Pravidla hygieny herny

Provozovna je vybavena potřebným sociálním zařízením pro běžný provoz všech návštěvníků a uživatelů.

V místě herny je nutno dodržovat hygienické zásady a procedury

Vstup do hřiště je povolen pouze v ponožkách! Nejsou akceptovány žádné typy přezůvek.

Doporučujeme obléct děti do dlouhých rukávů a nohavic a přizpůsobit jejich oblečení i úpravu vlasů ke sportu.

V celém areálu je přísně zakázáno kouřit.

Při porušení této povinnosti bude osoba porušující tuto povinnost vyvedena společně s dítětem, na které dohlíží.

Tato osoba nemá nárok na vrácení zaplaceného vstupného.

Zároveň je tato osoba povinna uhradit provozovateli smluvní pokutu ve výši 5.000,-Kč.

Do herny není povoleno vnášení vlastních nápojů a potravin včetně sladkostí. Výjimku tvoří potrava pro kojence a

batolata.

V prostorách herny je ze strany provozovatele zajištěno dostatečné množství nápojů a potravin včetně sladkostí.

Do prostoru hřiště nesmí být vnášeny obaly ze skla, porcelánu a rovněž i vlastní hračky. Výjimku lze povolit na

základě předchozí dohody s personálem, např. při oslavách apod.

6. Maximální kapacita herny

Prostor je dimenzován pro 500 osob, z toho 400 dětí.

Dojde-li k dosažení kapacity herny, může provozovatel zamezit po určitou dobu přístupu dalších návštěvníků.

Nároky vůči provozovateli vyplývající z tohoto omezení nejsou přípustné.

7. Šatna - osobní předměty

Šatna se využívá na vlastní nebezpečí.

Provozovatel nepřebírá záruku za předměty nebo oblečení odcizené z přihrádek, šatny nebo v areálu herny.

Nalezené věci budou uloženy v pokladně, a pokud nebudou vyzvednuty, bude s nimi nakládáno v souladu se

zákonnými podmínkami.

8. Ztracení dítěte

Ztracení dítěte je nutno nahlásit na recepci a ochrance, to pak bude vyhlášeno místním rozhlasem , aby se

dostavilo na recepci. V případě zmizení dítěte je ve spolupráci s ostrahou obchodního centra a Policií ČR

zahájeno pátrání.

9. Stížnosti

K podání stížností je v herně na recepci k dispozici kniha přání a stížností, do které je nutno takové případy zapsat

Ty budou dále projednány vedením společnosti a klient o řešení bude následně informován.

10. Požární evakuační plán

I. Osoby odpovědné za evakuaci

Řízení evakuace zajišťuje velitel a následně členové preventivní požární hlídky Funparku.

Zajištění průběhu evakuace v příslušných sektorech provádějí další „pověřené osoby“ – členové

preventivní požární hlídky – zaměstnanci (personál) Funparku.

Seznam členů požární hlídky:

Velitel : Eva Gruntová, Libor Bražina

Hlídka: Petra Fucimanová, Kateřina Pajchlová, Jarmila Friková, Andrea Šámajová

 

II. Průběh evakuace osob

Evakuace je vyhlašována akustickým hlášením evakuačním rozhlasem s možností hlášení

z recepce. Odblokování únikových východů zajišťuje systém EPS.

Vyhlášení evakuace probíhá ve dvou fázích:

1) Vyhlášení stavu možného ohrožení – hlášení „KÓD TISÍC“

- upozornění pro zaměstnance personálu, že může dojít k vyhlášení poplachu

- Výzva k evakuaci – všechny osoby jsou personálem naváděny k únikovým dveřím, dále

vně z objektu dle grafického znázornění únikových cest.

Při vyhlášení „KÓD TISÍC“ je personál Funparku povinen :

- Ukončit všechny pracovní činnosti personálu a aktivit návštěvníků

- Přerušit příjem dalších návštěvníků do herní zóny do ukončení kódu 1000

- Vyčkat na ukončení „KÓDU TISÍC“, případně na vyhlášení evakuace

2) Při vyhlášení „EVAKUACE“

- Všichni zaměstnanci jsou povinni vypomáhat při průběhu evakuace.

Při vyhlášení EVAKUACE je personál povinen provést:

- Zamezit vstup dalších osob do prostoru zábavního centra

- Zajistit odchod návštěvníků z Funparku

nejbližšími označenými únikovými východy

- Překontrolovat prostor Funparku, zda v něm někdo nezůstal /pokud to situace umožní/

- Připravit lékárničku pro případné poskytnutí první pomoci na venkovním shromaždišti

- Personál Funparku opouští prostory zábavního centra jako poslední a odcházejí na

venkovním označeném shromaždišti č. 7, kde provedou vzájemnou kontrolu

evakuovaných osob

- O stavu evakuovaných osob podává velitel požární hlídky Funparku informaci

zaměstnanci ostrahy na venkovním shromaždišti

- Vyčkat na další pokyny zaměstnance ostrahy, případně velitele integrovaného

záchranného systému až do vyhlášení ukončení evakuace

Další povinnosti, pokyny a ustanovení:

Personál Funparku plně odpovídá za bezpečnost návštěvníků po celou dobu evakuace až do její

ukončení.

Určení cest a způsobů evakuace na venkovní shromaždiště evakuovaných osob je schematicky

zaznamenané na plánku, umístěném na viditelném místě – recepce Funparku.

Evakuované osoby musí vyčkat na další pokyny řídícího evakuace, případně velitele integrovaného záchranného

sboru. Na místě schromaždiště jim budou pokskytnuty připkrývky proti chladu, zajištěna první pomoc. Evakuované

osoby nemají vyvolávat paniku . Evakuované osoby se z žádného důvodu nesmí vracet do provozovny Funparku

Žirafa před obdržením informace o ukončení evakuace.

 

III. Evakuace materiálu

S evakuací materiálu z Funparku se nepočítá.

IV. Přehled úkolů při evakuaci osob

Velitel preventivní požární hlídky Funparku

- Organizuje evakuaci, koordinuje všechny činnosti dle vývoje dané situace

- Řídí evakuaci a uděluje pokyny pověřeným osobám

- Podává informace vedení Avionu, případně složkám Integrovaného záchranného systému

- Přebírá informace od členů preventivní požární hlídky o stavu a průběhu evakuace

- Koordinuje činnosti ostatních zaměstnanců

- Provádí kontrolu a soupis evakuovaných zaměstnanců na venkovním shromaždišti

- O ukončení evakuace informuje ostrahu obchodního centra

Člen preventivní požární hlídky

- Na výzvu velitele PPH prověřuje rozsah hrozby

- V případě požáru v dané lokalitě zasahuje pomocí přenosných hasicích přístrojů,

případně hydrantů

- Ověřuje vypnutí všech médií

- Zamezuje vstup dalších osob do zábavního centra

- Zajišťuje odchod návštěvníků nejbližšími únikovými dveřmi

- Po ukončení evakuace informuje velitele PPH

- Poskytuje první pomoc

- Zajišťuje plnění dalších úkolů dle pokynů velitele PPH, případně velitele zásahu

V. Důležitá telefonní čísla správy centra

- Ohlašovna požáru Obchodního centra Avion 595 706 958

- Smluvní partner centra pro bezpečnost Klement BPPO 602 741 799

Velitel preventivní požární hlídky Funparku

- Organizuje evakuaci, koordinuje všechny činnosti dle vývoje dané situace

- Řídí evakuaci a uděluje pokyny pověřeným osobám

- Podává informace vedení Avionu, případně složkám Integrovaného záchranného systému

- Přebírá informace od členů preventivní požární hlídky o stavu a průběhu evakuace

- Koordinuje činnosti ostatních zaměstnanců

- Provádí kontrolu a soupis evakuovaných zaměstnanců na venkovním shromaždišti

- O ukončení evakuace informuje ostrahu obchodního centra

Člen preventivní požární hlídky

- Na výzvu velitele PPH prověřuje rozsah hrozby

- V případě požáru v dané lokalitě zasahuje pomocí přenosných hasicích přístrojů, případně hydrantů

- Ověřuje vypnutí všech médií

- Zamezuje vstup dalších osob do zábavního centra

- Zajišťuje odchod návštěvníků nejbližšími únikovými dveřmi

- Po ukončení evakuace informuje velitele PPH

- Poskytuje první pomoc

- Zajišťuje plnění dalších úkolů dle pokynů velitele PPH, případně velitele zásahu

11. Požární poplachové směrnice

V případě požáru zachovejte klid

a) - osoba, která zpozoruje v objektu požár, se musí pokusit jej uhasit vhodným hasicím přístrojem,

dále aktivuje tlačítkovým ovladačem systém elektrické požární signalizace (EPS)

- voláním hoří - hoří přivolá pomoc dalších osob, které se pokusí požár uhasit dostupnými

hasícími prostředky,

Nezapomeňte vypnout elektrický proud!!!

- v případě, že nelze požár uhasit vlastními silami je každý povinen (osobně, telefonicky) ihned

ohlásit vznik požáru nejbližšímu zaměstnanci ostrahy anebo do ohlašovny požáru v objektu – místnost

ostrahy centra v 2.NP protějšího objektu AVION

b) požární poplach v objektu je vyhlašován akustickou signalizací (evakuačním rozhlasem) zařízením EPS

c) - při vyhlášení požárního poplachu se všechny osoby řídí pokyny velitele a členů preventivní požární

hlídky, dále velitele zásahových jednotek

- všechny osoby jsou v případě potřeby povinny v souvislosti se zdoláváním požáru poskytnout

nezbytnou osobní a věcnou pomoc, zejména při evakuaci osob

d) telefonické číslo ohlašovny požáru v objektu: 595 706 958,

e) telefonická čísla tísňového volání:

f) telefonická čísla havarijních a pohotovostních služeb:

・・Elektřina 840 850 860

・・Voda 800 202 700

・・Plyn 12 39

・・provozovna Funpark Žirafa 595 046 032

・・Hasičský sbor Moravskoslezského kraje 950 730 011

・・Záchranná zdravotní služba 950 730 401

・・Policie 596 747 770

       
 

Integrovaný záchranný systém          112

 
 

Hasičskýzáchrannýsbor                     150

 
   

HZS MSK, územní odbor Ostrava-Zábřeh  950 730 011

 
 

PolicieČR                                          158

 
 

Zdravotnická záchranná služba        155

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telefonní čísla:

provozovna Funpark Žirafa 595 046 032

Hasičský sbor Moravskoslezského kraje 950 730 011

Záchranná zdravotní služba 950 730 401

Policie 596 747 770

 Příloha - evakuační plán - nedílná součást provozního řádu

 

Rudná 124/3119, Ostrava -Zábřeh, PSČ 700 30
+420 595 046 032