Obecné nařízení o ochraně osobních údajů

Nakládaní s osobními údaji

 

 1. Základní informace o správci

Quality 4U s.r.o., Cimburkova 730/27, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO: 24793167  (dále jen FunPark Žirafa)  zpracovává osobní údaje v souladu správními předpisy platnými na území České Republiky. Počínaje dnem 25. 5. 2018 je stěžejním předpisem na úseku ochrany osobních údajů Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále též jen „Nařízení“). 

 

FunPark Žirafa je podle znění Nařízení správcem osobních údajů zpracovávaných v rámci provozu FunParku Žirafa – dětské herny na adrese Rudná 124/3119, 700 30, Ostrava -Zábřeh. FunPark Žirafa nemá pověřence na ochranu osobních údajů, komunikaci týkající se uplatnění práv subjektu údajů prosím směrujte přímo na provozní FunParku Žirafa buď písemnou formou na adresu provozovny uvedenou zde výše, nebo e-mailem na adresu: provozni-ostrava@funparkzirafa.cz.

 

2. Jaké osobní údaje FunPark Žirafa zpracovává a proč?

2.1. Zakoupení vstupenek

Pokud si zakoupíte jednorázovou vstupenku na místě u nás ve FunParku Žirafa, žádné Vaše osobní údaje při zakoupení vstupenky nepožadujeme. Při zakoupení vstupenky on-line zpracováváme pouze Vaši e-mailovu adresu, abychom Vám mohli zakoupenou online vstupenku doručit spolu s potvrzením o zaplacení. Právním důvodem takového zpracování je tedy splnění smlouvy, kterou s námi koupí vstupenky uzavíráte. Vaši e-mailovou adresu zadanou při nákupu vstupenky nepředáváme dalším osobám ani ji nijak dále nezpracováváme. Výjimkou je situace, kdy byste nám při nákupu vstupenky dali souhlas se zasíláním newsletteru zaškrtnutím příslušného políčka – v takovém případě bychom Vám mohli na Vaši e-mailovou adresu posílat newsletter s našimi akcemi a nabídkami, a to až do doby, než byste souhlas případně odvolali.

2.2. BONUS karta

V případě, že si založíte naši BONUS kartu, budeme po Vás k registraci karty požadovat Vaše jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mailovou adresu, a to za účelem případné následné komunikace a také možnosti ověřit si, že osoba, která nám následně kartou platí jste opravdu Vy (nebo osoba Vámi oprávněná k použití BONUS karty). Právním důvodem zpracování osobních údajů je tedy v tomto případě jednak plnění smlouvy a jednak náš oprávněný zájem v případě pochybností ověřit, že BONUS karta nebyla zneužita neoprávněnou osobou, což je i ve Vašem zájmu. Ani tyto Vaše osobní údaje nepředáváme žádným dalším osobám.

2.3.Kamerový systém

Areál našeho parku je monitorován kamerovým systémem, na což vás upozorňujeme již při vstupu do parku piktogramem. Kamerový systém máme pro účely zajištění bezpečnosti, ochrany majetku a zdraví všech osob nacházejících se v areálu parku, tedy i Vás - návštěvníků. Právním důvodem zpracování těchto osobních údajů je tedy oprávněný zájem správce dle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

Kamerový systém zaznamenává pouze obraz. Záznam uchováváme 11 dní, což je dle našeho názoru dostatečně dlouhá doba, aby se zjistilo, že došlo například k poškození či krádeži cizí věci. Po této době se záznam z kamer automaticky smaže. Přístup ke kamerovému systému mají pouze oprávnění zaměstnanci FunParku Žirafa a nikdo jiný. Záznam z kamer v zásadě nepředáváme žádným dalším osobám. Pokud je však zachycen vážný incident, poskytneme záznam na vyžádání Polici České republiky nebo jiným orgánům či osobám, které mají na záznamu oprávněný zájem (např. pojišťovny, atd). 

Informujeme Vás, že ve vztahu ke zpracování Vašich osobních údajů kamerovým systémem máte na základě čl. 21 Nařízení z důvodů týkajících se vaši konkrétní situace právo vznést proti takovému zpracování námitku. V tom případě bude naši povinností znovu posoudit nezbytnost kamerového systému a prokázat závažné důvody pro používání kamer, jinak ve zpracování nebudeme moci pokračovat.                                                                                                                   

 

3. Poučení o Vašich zákonných právech v souvislosti se zpracováním osobním údajů

V souladu s Nařízením může každá fyzická osoba, jejíž osobní údaje FunPark Žirafa zpracovává (dále jen též „subjekt údajů“) uplatnit vůči FunParku Žirafa následující práva:

  1. požadovat přístup k osobním údajům, které o subjektu údajů FunPark Žirafa zpracovává, čímž se rozumí právo získat od FunParku Žirafa, jakožto správce osobních údajů, potvrzení, zda osobní údaje, které se dané osoby týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má subjekt právo získat přístup k těmto osobním údajům a k dalším informacím uvedeným v čl. 15 Nařízení;
  2. požadovat opravu osobních údajů, které FunPark Žirafa o subjektu zpracovává a které jsou nepřesné nebo neúplné;
  3. požadovat výmaz osobních údajů v případech, které jsou upraveny v čl. 17 Nařízení, tj. zejména pokud skončí účel nebo zákonný důvod pro zpracování osobních údajů;
  4. požadovat omezení zpracování údajů v případech, které jsou upraveny v čl. 18 Nařízení;
  5. právo vznést námitku proti zpracování ve smyslu čl. 21 Nařízení z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace, a to pouze v těch případech, kdy je právním titulem ke zpracování osobních údajů oprávněný zájem (viz popis jednotlivých právních titulů v kapitole 2 výše);
  6. v případě, kdy je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu (tj. zasílání marketingových sdělení – viz bod 2.1. výše) odvolat svůj souhlas ke zpracování osobních údajů, přičemž tímto odvoláním není narušena zákonnost zpracování údajů, které proběhlo před odvoláním souhlasu.

Pokud FunPark Žirafa obdrží žádost subjektu údajů o uplatnění zde uvedených práv, informuje subjekt údajů o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu, v každém případě však do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí mimořádně prodloužit o další dva měsíce.

V určitých případech stanovených Nařízením nemusí FunPark Žirafa částečně nebo zcela žádosti subjektu údajů vyhovět. To se týká zejména případů, kdy je žádost zjevně nedůvodná nebo nepřiměřená, zejména protože se opakuje či je v rozporu s jinými právními předpisy, které zakládají právní důvod pro zpracování osobních údajů.

V takových případech FunPark Žirafa může:

  1. uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů nebo
  2. odmítnout žádosti vyhovět.

Pokud FunPark Žirafa nepřijme opatření, o které subjekt údajů požádal, informuje bezodkladně subjekt o důvodech, proč opatření nepřijal, nejpozději do jednoho měsíce od přijetí žádosti.

Pokud obdrží FunPark Žirafa žádost subjektu údajů o uplatnění zde výše uvedených práv, ale bude mít pochybnosti o totožnosti žadatele, může požádat subjekt údajů o poskytnutí dodatečných informací tak, aby spolehlivě žadatele identifikoval.

Pro případné připomínky a dotazy k ochraně osobních údajů a pro kontakt ve věci výkonu vašich zákonných práv můžete buď použít e-mailovou adresu: provozni-ostrava@funparkzirafa.cz, nebo je můžete zasílat písemně na adresu: FunPark Žirafa Ostrava, Rudná 124/3119, 700 30, Ostrava –Zábřeh.

 

Pokud subjekt údajů není spokojen se způsobem, jakým FunPark Žirafa umožnil realizaci jeho práv, může se obrátit se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, ústředna  +420 234 665 111, e-mail posta@uoou.cz, https://www.uoou.cz

 

 

 

.

 

Rudná 124/3119, Ostrava -Zábřeh, PSČ 700 30
+420 595 046 032